Zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie

Kilka dni temu straciłeś pracę? Martwisz się o to co teraz zrobisz i czy możesz liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa? Większości ludzi pozbawionych tymczasowo stałego źródła dochodu korzysta ze specjalnych świadczeń ale czy każda z osób bezrobotnych ma prawo do zasiłku? Dzisiaj skupimy się na tym komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z tego rodzaju świadczenia. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych i komu przysługuje?

Jak sama nazwa wskazuje jest to specjalne świadczenie pieniężne przekazywane osobom bezrobotnym. Aby móc ubiegać się o otrzymanie zasiłku osoba, która straciła pracę powinna zarejestrować się w miejscowym Urzędzie Pracy, wniosek o zasiłek dla osób bezrobotnych może złożyć dopiero po upływie 7 dni od momentu rejestracji.
Świadczenie jest przyznawane tym osobom, które dostarczą do Urzędu Pracy odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt iż zatrudnione były co najmniej przez jeden rok (365 dni) na umowę o pracę, od której odprowadzane były odpowiednio wysokie składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Praca ta wykonywana powinna być w okresie co najmniej osiemnastu miesięcy poprzedzających dokonanie rejestracji w Urzędzie Pracy.
W sytuacji kiedy placówka nie ma do zaoferowania mu żadnej stosownej pracy, stażu, kursów lub szkoleń to wtedy takiej osobie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Co wlicza się do okresu pełnego roku uprawniającego do pobierania świadczeń dla bezrobotnych?

Jak już wiesz świadczenie pieniężne dla bezrobotnych przysługuje tym osobom, które przed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy, wykonywały określone obowiązki zawodowe. Chcesz wiedzieć co wilcza się w tzw. okres uprawniający do pobierania zasiłku? Otóż już wyjaśniamy, wniosek o przyznanie świadczenia dla osób bezrobotnych mogą się starać Ci, którzy:
– zatrudnieni byli na umowę o pracę i otrzymywali wynagrodzenie, którego kwota równa była co najmniej minimalnej stawce wynagrodzenia (ok.2100 zł brutto) a ich pracodawca obowiązkowo odprowadzał składki na Fundusz Pracy o oprocentowaniu równym 2,45% kwoty wynagrodzenia brutto;
– związani byli umową o pracę nakładczą a ich wynagrodzenie równe było stawce minimalnego wynagrodzenia;
– pracowali na podstawie umowy zlecenie, umowy o pracę tymczasową (tzw. umowa agencyjna) lub innej umowy z tytułu zakresu świadczenia usług, gdzie objęci byli obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, podstawę wymiaru wyżej wymienionych składek powinna pełnić kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia;
– zatrudnieni byli w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej oraz opłacali odpowiednią kwotę składki na Fundusz Pracy, której suma równa była 9,75% ze standardowej kwoty miesięcznej pensji;
– przez rok, w okresie 18 miesięcy od chwili zarejestrowania się w Urzędzie Pracy wykonywali obowiązki zawodowe poza granicami Polski po czym przybyli jako repatrianci (inaczej przesiedleńcy);
– byli zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, pełnili określoną służbę lub podejmowali się innej pracy zarobkowej, w wyniku czego z ich dochodu pobierana była składka na Fundusz Pracy;
– podejmowali zatrudnienie w spółdzielni kółek rolniczych lub usług rolniczych, gdzie byli jej pełnoprawnymi członkami, w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę, podstawę wymiaru wyżej wymienionych składek powinna pełnić kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Oprócz tego do okresu stażu doliczyć można także dni odbytej służby wojskowej, urlopu wychowawczego, pobierania świadczenia emerytalnego, rentowego a także zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego.

Zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie
Zasiłek dla bezrobotnych a umowa zlecenie

W sytuacji kiedy przez cały rok pracowałeś na umowę zlecenie, czyli byłeś zleceniobiorcą a Twój zleceniodawca – przełożony odprowadzał za Ciebie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy w wyniku czego podstawa wszystkich wymienionych składek była równa stawce minimalnego wynagrodzenia to zgodnie z obowiązującym prawem masz możliwość skorzystania z zasiłku dla osób bezrobotnych, w postaci miesięcznych świadczeń pieniężnych.
Pamiętaj tylko o konkretnych wymogach, które należy spełnić a także swoim dotychczas odbytym stażu pracy!

Jak wysoki jest zasiłek dla bezrobotnych?

Jeżeli spełniasz odpowiednie wymagania to z pewnością otrzymasz pomoc od państwa w postaci dodatkowej gotówki, która chociaż w niewielkim stopniu wspomoże Twój budżet rodzinny. Jak wiesz wysokość zasiłku zależy w dużej mierze od przebytego stażu pracy – im więcej okresów pracowniczych przepracowałeś tym kwota świadczenia będzie większa. W roku 2018 zmieniły się nieco stawki kwot przyznawanego zasiłku dla bezrobotnych.
Osoby, które mają staż pracy mniejszy niż 5 lat otrzymają 80% kwoty zasiłku podstawowego. Osoby ze stażem pomiędzy 5-20 lat otrzymają 100% kwoty zasiłku podstawowego, natomiast bezrobotni z 20-letnim stażem pracy otrzymają aż 120% kwoty zasiłku podstawowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here