umowa o dzieło podatek

Wykonujesz tzw.”wolny zawód”, jesteś dziennikarzem, blogerem kulinarnym a może influencerem ? Jeżeli tak, to z pewnością większość umów jakie zawierasz z firmami są rodzajem umów o dzieło. Zastanawiasz się czy od tego typu umów rozlicza się podatek a jeżeli tak to jak prawidłowo należy to zrobić? W dzisiejszym artykule opowiemy Ci więcej na temat ogólnej specyfikacji umów o dzieło.

Umowa o dzieło – ogólna charakterystyka

Umowa rezultatu bo tak inaczej często nazywana jest umowa o dzieło, należy do rodziny umów cywilnoprawnych, których prawa regulowane są po przez normy oraz przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. Umowa zawierana jest pomiędzy zlecającym (pracodawcą firmą handlową itp.) a wykonawcą (osobą fizyczną-potencjalnym pracownikiem), który zobowiązuje się wykonać określoną czynność w wyniku, której uzyskany zostanie rezultat (dzieło), za które zlecający wypłaci wykonawcy określoną w umowie kwotę wynagrodzenia.
Umowa o dzieło powinna zostać sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron), ważna umowa o dzieło musi zawierać odręczne podpisy zlecającego oraz wykonawcy.

Uwaga! Umowa rezultatu może zostać zawarta pomiędzy stronami, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej (osoby fizyczne), pomiędzy stronami prowadzącymi działalność gospodarczą (firmy, przedsiębiorstwa) a także pomiędzy stronami, w których jedna jest osobą fizyczną a druga osobą prowadzącą działalność fizyczną.
Więcej o ogólnej specyfice umowy o dzieło pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Umowa o dzieło” – gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego interesującą treścią.

Umowa o dzieło a koszty zatrudnienia pracownika

Pracodawca będąc osobą zamawiającą, która zawiera umowę o dzieło z wykonawcą, czyli potencjalnym pracownikiem nie ma obowiązku odprowadzania od tego rodzaju umowy cywilnoprawnej składek ZUS, składek ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.
Przychód będący wynikiem zawarcia umowy o dzieło musi być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, stwierdzić można, że zatrudniając pracownika o umowę o dziełko pracodawca poniesie mniejsze koszty z tym związane niż by to miało miejsce w przypadku np. umowy o pracę na czas określony.
Sposób rozliczenia uzyskanego dochodu z umowy o dzieło zależy w dużej mierze od wysokości wynagrodzenia brutto oraz statusu zamawiającego oraz wykonawcy.

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi

W sytuacji kiedy umowa o dzieło zawarta zostanie pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej to rozliczyć się z podatku dochodowego musi ten podmiot, który jest wykonawcą określonego w umowie rezultatu, zamawiający pokrywa jedynie koszty związane z wynagrodzeniem; jednocześnie obie osoby fizyczne nie są zobowiązane do uiszczenia zaliczki (ewentualnie ryczałtowanej formy podatku).
Wykonawca rozlicza się z podatku dochodowego, poprzez roczne zestawienie wszystkich uzyskanych przychodów, wypełniając formularz PIT-11 wpisując sumę wynagrodzenia z tytułu umowę o dzieło do innych źródeł uzyskiwania przychodów.

umowa o dzieło podatek

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą

Jako osoba fizyczna, będąca wykonawcą czynności określonych w umowie o dzieło, która działa na polecenie przedsiębiorcy nie musisz rozliczyć się z podatku dochodowego, w tym konkretnym wypadku to zamawiający zobowiązany jest do pobrania oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, której wysokość uzależniona będzie od kwoty wynagrodzenia ustalonej w treści umowy o dzieło zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Dodatkowo osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinna przekazać wykonawcy oraz odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu wypełniony formularz PIT-11, czynność ta musi zostać wykonana do ostatniego dnia lutego roku następnego. Wykonawca po otrzymaniu PIT-11, musi kwoty w nim zawarte przedstawić w swoim corocznym zeznaniu podatkowym.

Umowa o dzieło a wysokość zaliczki

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązana jest do opłacenia określonej kwoty z tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli wynagrodzenie należne wykonawcy przewyższa kwotę 200 zł, to zamawiający musi odprowadzić zaliczkę, która równa będzie 18% sumy wynagrodzenia (netto).
Jeżeli natomiast kwota ta jest niższa niż 200 zł, to zamawiający musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego tzw. zryczałtowany podatek (nie pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – brutto), który równy będzie 18% sumy wynagrodzenia.
Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą

W takiej sytuacji wykonawca musi złożyć odpowiednie oświadczenie, że czynność określona w treści umowy o dzieło jest w pełni zgodna z wykonywanymi przez niego obowiązkami zawodowymi a przede wszystkim to mieści się w ich zakresie. Dzięki temu zamawiający nie będzie musiał odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, wykonawca zaś kwotę otrzymanego wynagrodzenia uwzględnić będzie musiał w swoim corocznym zeznaniu podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here