Umowa o dzieło - kto płaci podatek

To jedna z form umów cywilnoprawnych, której celem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu – dzieła. Zawierana jest najczęściej pomiędzy osobami wykonującymi wolny zawód jak np. malarze, artyści, rzeźbiarze, fotografowie itp. Umowa o dzieło może zostać zawarta pomiędzy osobami o różnym statucie i to właśnie od tego czynniku zależy która ze stron zobowiązana będzie do opłacenia podatku od uzyskanego przychodu. Zastanawiasz się jak to wygląda w praktyce? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące podatników, którzy zatrudnieni zostali na umowę o dzieło.

Ogólna charakterystyka umowy o dzieło

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z określeniem „umowa rezultatu”? Jeżeli nie to musisz wiedzieć, że jest to inna nazwa umowy o dzieło. W tym momencie pewnie zastanawiasz się skąd ona się wzięła i co oznacza? Otóż odpowiedź na to pytanie jest zawarta w samej nazwie. Rezultat jest głównym celem zawarcia umowy o dzieło bowiem zadaniem wykonawcy jest stworzenie określonego przedmiotu lub wykonanie danej czynności, po zrealizowaniu której wynikiem działań będzie „rezultat” lub „dzieło”. Uzyskany rezultat może mieć charakter przedmiotowy lub nieprzedmiotowy np. wykonanie rzeźby lub przygotowanie hasła reklamowego dla danego produktu.
Umowę o dzieło podobnie jak każdą inną umowę cywilnoprawną można rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym (nie obejmuje jej okres czasowy wypowiedzenia). Ten rodzaj umowy cywilnoprawnej regulują przepisy oraz normy zawarte w Kodeksie Cywilnym (art. 627 – 646). Umowa rezultatu jest jedną z najniżej opodatkowanych form umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, pozbawiona jest także obowiązku opłacania regularnych składek ZUS.

Kto może zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa rezultatu może zostać zawarta pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a osobą fizyczną, pomiędzy dwoma osobami fizycznymi lub osobami prowadzącymi działalności gospodarcze. Status stron określonych w treści umowy jest jednym z czynników, który decyduje o tym, kto musi zapłacić podatek. Drugim czynnikiem jest wysokość uzyskanego na podstawie umowy należnego przychodu (wynagrodzenia). Chcesz wiedzieć jak to wygląda w rzeczywistości? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.

Umowa o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi a podatek

Jeżeli umowa rezultatu została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, gdzie żadna z nich nie prowadzi działalności gospodarczej to w tej sytuacji rozliczyć się z podatku powinna to osoba, która jest wykonawcą określonego dzieła. Na barkach zamawiającego spoczywa jedynie wypłacenie odpowiedniej sumy należnego wynagrodzenia. Wykonawca otrzymując przychód zobowiązany jest do uwzględnienia go w swoim corocznym zeznaniu podatkowym. Po wyliczeniu podatku od uzyskanego przychodu do końca kwietnia powinien wpłacić wymaganą sumę pieniędzy na konto swojego Urzędu Skarbowego.

Umowa o dzieło pomiędzy firmą lub przedsiębiorstwem a osobą fizyczną

Jeżeli jesteś wykonawcą, który zatrudniony został przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą – firmę lub przedsiębiorstwo to tutaj sprawa prezentuje się zupełnie odwrotnie niż w przypadku umowy zawartej pomiędzy osobami fizycznymi. W tym konkretnym przypadku to zamawiający zobowiązany jest do odprowadzenia odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy a nie wykonawca. Jej wysokość uzależniona będzie od kwoty wynagrodzenia ustalonej w treści umowy o dzieło zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Dodatkowo zlecający powinien przekazać wykonawcy wypełniony formularz PIT-11(w terminie do końca lutego roku następnego).

Umowa o dzieło - kto płaci podatek
Jaka jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy?

Jeżeli wynagrodzenie jakie zlecający zobowiązał się wypłacić wykonawcy:
– przewyższa kwotę 200 zł, to zamawiający musi odprowadzić zaliczkę, która równa będzie 18% sumy wynagrodzenia (netto);
– nie przekracza kwoty 200 zł, to zamawiający musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego tzw. zryczałtowany podatek (nie pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – brutto), który równy będzie 18% sumy wynagrodzenia.
Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą

Jeżeli chodzi o sytuację, w której umowa o dzieło została sporządzona pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą to wtedy wykonawca powinien złożyć odpowiedni dokument potwierdzający fakt, że wykonanie określonej czynności zawartej w treści umowy, której celem jest dany rezultat jest zgodna z wykonywanymi przez niego obowiązkami zawodowymi a przede wszystkim to mieści się w ich zakresie. Wówczas podmiot będący zlecającym nie będzie musiał odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy. Wykonawca podobnie jak w poprzednich wypadkach kwotę otrzymanego wynagrodzenia uwzględnić będzie musiał w swoim zeznaniu podatkowym.

Jak widać ile kombinacji tyle rozwiązań, od umowy o dzieło należy odprowadzić podatek ale czy to będzie zlecający czy wykonawca to tak naprawdę wszystko zależy od tego jaki status posiada dana osoba, równie ważna jest także sama wysokość przychodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here