umowa o pracę nakładczą

Chcesz wiedzieć czym jest oraz czym charakteryzuje się umowa o pracę nakładczą? Jakie zobowiązania płyną z zawarcia tego rodzaju umowy? Kto może zawrzeć umowę o pracę nakładczą? Zapoznaj się z treścią naszego artykułu i poznaj odpowiedzi na wszystkie swoje pytania związane z tym tematem.

Kodeks Pracy a umowa o pracę nakładczą

Praca chałupnicza, bo tak inaczej można nazwać pracę nakładczą oparta jest na tych samych zasadach co praca w oparciu o umowę o pracę a także umowę o dzieło. Osoba wykonująca określone czynności wynikające z zawarcia tego rodzaju umowy, posiada cześć uprawnień pracowniczych, odpowiednich do tych znajdujących się w przepisach Kodeksu Pracy, ale kwota uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia ściśle związana jest z ilością pracy jaką wykonał w danym okresie.
Zaznaczyć należy, że żaden artykuł prawny zawarty w Kodeksie Pracy nie odnosi się bezpośrednio do pracy nakładczej. Umowa o pracę nakładczą regulowana jest poprzez wydane w dniu 31.12.1975 roku, przez Radę Ministrów stosowne oświadczenie. W jego treści znaleźć można szereg uprawnień dotyczących osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą.

umowa o pracę nakładczą
Czym jest praca nakładcza?

Praca nakładcza łączy w sobie elementy ideologiczne umowy o dzieło oraz umowy o pracę. To nic innego jak dobrze wszystkim znana i niegdyś bardzo lubiana praca chałupnicza, czyli praca wykonywana w domu. Stronami występującymi są zlecający oraz wykonawca, gdzie zlecający zobowiązuje się do dostarczenia wykonawcy odpowiednich materiałów do wykonania określonego w treści umowy dzieła oraz późniejszej zapłaty wynagrodzenia – adekwatnego do ilości wykonanych produktów.
Wykonawca natomiast zobowiązany jest do wykonywania określonych czynności w wyniku czego powstaną dane produkty, które następnie co jakiś czas będą przekazywane zlecającemu.
Praca chałupnicza wykonywana jest w domu, bez żadnego nadzoru ze strony zlecającego, więc wykonawca ma pełną swobodę dotyczącą czasu oraz miejsca wykonywania swojej pracy.

Wynagrodzenie za pracę nakładczą

Dostałeś ofertę pracy chałupniczej, z której postanowiłeś skorzystać. Zastanawiasz się ile zarobisz na umowie o pracę nakładczą? Na jakich warunkach przyznawane jest wynagrodzenie osobom zatrudnionym (wykonawcą).
W sytuacji kiedy przychód uzyskiwany z pracy nakładczej jest jedynym dochodem wykonawcy, wówczas kwota wynagrodzenia powinna być równa stawce minimalnego wynagrodzenia. Mniej na uwadze jednak to, że od wysokości wynagrodzenia zależna będzie ilość produktów, które w ramach tego będziesz musiał wykonać.
Praca chałupnicza jest Twoim sposobem na uzyskanie dodatkowych pieniążków, które wspomogą rodzinny budżet? Jeżeli tak to wynagrodzenie odpowiednie powinno być połowie minimalnej stawki wynagrodzenia.

Umowa o pracę nakładczą a prawa pracownika

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nakładczą mają takie same prawa jak pracownicy posiadający standardową umowę o pracę. Chcesz wiedzieć jakie przywileje wynikają z zawarcia tego rodzaju zobowiązania? Poniżej znajdziesz odpowiedź.
Zlecający jako pracodawca zgodnie z prawem powinien:
– posiadać dokładne dane osobowe osoby zatrudnionej;
– zapewnić wykonawcy odpowiednie warunki do pracy (jeżeli jest ona wykonywana w zakładzie), niezbędne materiały do wykonania określonych w treści umowy przedmiotów.
– wykonawca ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, ilość dni wolnych zależna będzie od ilości wykonanej dotychczas pracy. Jeśli z pewnych przyczyn wykonawca nie mógł wywiązać się ze swoich obowiązków jego urlop zostanie adekwatnie do zajścia tej sytuacji skrócony;
– ciężarna pracownica ma możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego oraz pobierania zasiłku z tego tytułu (uwaga! w przypadku umowy o pracę nakładczą wykonawcy nie przysługuje urlop wychowawczy);

Jak w prawidłowy sposób sporządzić umowę o pracę nakładczą?

Umowa o pracę nakładczą, podobnie jak każda inna umowa powinna mieć formę pisemną. Sporządzić należy ją w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
W treści umowy zawarte powinny zostać informacje dotyczące:
– rodzaju wykonywanej pracy;
– adnotacja dotycząca tego, która ze stron jest zobowiązana do dostarczenia odpowiedniej ilości danych materiałów, stronie zajmującej się wykonaniem określonej pracy;
– wysokości należnego za pracę;
– okres czasowy trwania umowy (umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na okres próbny);
– sposób oraz miejsce dostarczenia wykonanych materiałów oraz wykonanych produktów;
– dokładna data rozpoczęcia oraz zakończenia pracy;
Po zapoznaniu się z treścią umowy, każda ze stron powinna złożyć swój czytelny podpis.

Rozwiązanie umowy o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, zarówno przez zlecającego jak i wykonawcę. Może odbyć się to w wyniku wzajemnego porozumienia stron lub wypowiedzenia umowy przez daną stronę. Czas trwania wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące trwa dwa tygodnie, a w przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślonej – 2 tygodnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here