umowa zlecenie urlop

Obecnie na umowę zlecenie pracuje znaczna większość osób zatrudnionych w Polsce. Jest to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych, które regulowane są poprzez normy oraz przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę podlegają pod kodeks pracy, dzięki czemu mają prawo do wykorzystania określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego. Zastanawiasz się jak sprawa wygląda o zleceniobiorców? Czy przysługuje im prawo do urlopu a jeżeli tak to na jakich warunkach? Odpowiedź na te pytania poznasz już za chwilę.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z obowiązującym prawem, z odpłatnego urlopu możliwość skorzystania mogą osoby fizyczne zatrudnione w danej firmie lub przedsiębiorstwie na umowę, która podlega pod przepisy Kodeksu Pracy. Do tej grupy umów należą m.in.:
– umowy o pracę na czas określony;
– umowy o pracę na czas nieokreślony;
– umowy o pracę tymczasową;
– umowę o pracę na okres próbny.

Ogólna charakterystyka umowy zlecenie

Umowa zlecenie należy do grupy umów cywilnoprawnych, zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym, umowa zawierana jest pomiędzy stronami – zleceniodawcą (pracodawcą) a zleceniobiorcą (pracownikiem), przedmiotem umowy jest wykonywanie określonych czynności przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy, który w zamian zobowiązuje się do regularnego wypłacania wynagrodzeń w kwocie określonej w zawartej pomiędzy stronami umowie.
Praca wykonywana jest w miejscu przez wskazanym przez pracodawcę, w niektórych przypadkach będzie to siedziba firmy w innych natomiast praca w zaciszu własnego mieszkania.
Od kilku lat dzięki wprowadzonym w życie ustawom, osoby zatrudnione na umowę zlecenie mają zagwarantowane ubezpieczenie ZUS, jedynie składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego pobierana jest z ich pensji w wyniku złożenia odpowiedniego wniosku.
Od 2017 roku zmienił się również sposób naliczania wynagrodzenia – obowiązuje stawka godzinowa, która wynosi 13,50 zł brutto.

Co zatem z urlopem wypoczynkowym?

Jak już z pewnością zdążyłeś zauważyć, według obowiązujących przepisów prawo do urlopu przysługuje jedynie tym osobom, które zatrudnione są na jeden z rodzajów standardowych umów o pracę, normowanych poprzez Kodeks Pracy, bowiem tylko w nim zawarte są konkretne artykuły odnoszące są do odpłatnych urlopów wypoczynkowych przyznawanych pracownikom.
Jednak w rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej – z tej informacji ucieszy się każdy zleceniobiorca.
Jedną z głównych cech umowy zlecenie jest jej stosunkowo „luźna” forma, treść może być dowolna, co z kolei daje możliwość tego aby pracodawca zawarł w niej konkretne wytyczne dotyczące możliwości skorzystania z określonej ilości dni urlopowych.
Obecnie praktycznie co trzecia osoba zatrudniana jest poprzez umowę zlecenie. Podejmowana praca ma różny charakter, przeważnie zleceniobiorcy spędzają 8-10 godzin dziennie na wykonywaniu poszczególnych czynności, codziennie lub co drugi dzień w konkretnym miejscu.
Właśnie dlatego też pracodawcy, czyli w tym przypadku zleceniodawcy bardzo często w treści umowy zawierają informacje dotyczące dni urlopowych oraz tego czy są one dniami odpłatnymi czy też nie.

Oczywiście sprawa inaczej będzie wyglądać w sytuacji zwolnień lekarskich, na ten temat znajduje się oddzielny artykuł, który również został umieszczony na naszej stronie. Jeżeli jesteś zainteresowany tym zagadnieniem to gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z jego treścią.

umowa zlecenie urlop
Jak powinna wyglądać prawidłowo sformułowana umowa zlecenie z uwzględnienie prawa do urlopu?

Umowa zlecenie, tradycyjnie powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron), oprócz danych osobowych zleceniodawcy i zleceniobiorcy, znaleźć muszą się także:
– informacja dotycząca wykonywania określonej czynności;
– okres wykonywania określonych czynności (czas obowiązywania trwania umowy);
– wzmianka na temat przewidzianej ilości dni urlopowych.

Teraz skupimy się nieco bardziej na ostatnim podpunkcie, z racji tego, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną w treści należy użyć hasła „odpłatna przerwa od wykonywania czynności zawodowych określonych w umowie”, co będzie zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.
Warto także umieścić odpowiednią adnotacje dotyczącą tego, że pobranie przez pracownika (zleceniobiorcę) nie wpłynie na wysokość jego wynagrodzenia.
Pamiętaj o tym, aby powiadomić swojego przełożonego o podjęciu planowanego urlopu co najmniej dwa tygodnie wcześniej, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień.

Podsumowując, jeżeli za kilka dni masz podpisać umowę o pracę, a będzie to umowa zlecenie, zapytaj swojego przyszłego pracodawcę o możliwość zawarcia w treści umowy informacji dotyczącej odpłatnego prawa do przerwy. W dzisiejszych czasach z pewnością nikogo już nie zdziwi ten fakt, w końcu zleceniobiorcy w większości przypadków, wykonują swoje obowiązki w podobnym trybie co pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę więc kilka dni wolnego w roku należy im się jak najbardziej!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here