Czy nauczyciel może sprzeciwić się ocenie pracy

Dyrektorowi przysługuje prawo do wszczęcia procedury oceny pracy także z własnej inicjatywy. Czy w takiej sytuacji nauczyciel może odmówić poddania się ocenie? Czy może on sprzeciwiać się czynnościom wykonywanym w ramach oceny?

Kiedy uruchamiany ocenę pracy w roku szkolnym 2019/2020

Karta Nauczyciela w art. 6a ust. 1 przewiduje, że praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela w każdym stopniu awansu zawodowego (w tym także stażysty) może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

  • nauczyciela;
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
  • organu prowadzącego szkołę;
  • rady szkoły;
  • rady rodziców.

Zapamiętaj!

Do uruchomienia procedury oceny pracy nie jest potrzebny wniosek innego podmiotu – wystarczy inicjatywa samego dyrektora.

3-miesięczny termin na ustalenie oceny pracy

Zaznaczyć wypada, że zgodnie z przepisami (art. 6a ust. 2 Karty Nauczyciela) dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Dokonanie oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora nie wymaga zgody nauczyciela, nie ma on zatem prawa odmawiać poddania się procedurze oceny.

Zapamiętaj!

Karta Nauczyciela nie daje nauczycielowi uprawnienia do sprzeciwiania się poddania procedurze oceny, ocena taka dokonywana jest niezależnie od woli nauczyciela.

Kiedy wyciągamy konsekwencje dyscyplinarne

Sama odmowa poddania się ocenie pracy wyrażona ustnie czy nawet na piśmie nie wywołuje w praktyce żadnych skutków, dlatego nie sposób wyciągać z niej konsekwencji. Niemniej jednak jeśli zachowanie nauczyciela utrudniałoby wykonywanie czynności w ramach oceniania np. nauczyciel uniemożliwiałby obserwację lekcji czy odmawiał wypełnienia arkusza samooceny, wówczas należałoby wyciągnąć względem nauczyciela konsekwencje służbowe. Należy wówczas rozważyć zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Działania nauczyciela naruszałyby wówczas bowiem zasady etyki zawodu (art. 75 Karty Nauczyciela).

Polecamy: Certyfikowane szkolenia e-learningowe eLerneo.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 6a, art. 75.

Autor

Michał Kowalski,
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego 

Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej
Ekspert Portalu Oświatowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here