fundacje edukacyjne

Fundacje wspierające szkoły mają wpisane w swoją misję różnorodne działania, które mają służyć celom kształcenia i wychowania, priorytetowe dla współczesnej polskiej oświaty.

Podczas gdy jedne fundacje stypendialne koncentrują się na zapewnieniu równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci, inne fundacje wspierające naukę bardziej koncentrują się na badaniach i wspieraniu naukowców, kadry uczelni wyższej, a jeszcze inne angażują się w projekty ukierunkowane na konkretne obszary nauczania, np. ekologię, kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej, rozwój fizyczny itp. Najbardziej rozpowszechnionymi formami wsparcia udzielanego przez fundacje edukacyjne są granty dla szkół oraz programy stypendialne, dedykowane uczniom na różnym etapie kształcenia.

Fundacje stypendialne i ich programy dla uczniów i studentów o różnych potrzebach

Stypendia dla dzieci i młodzieży mają służyć przede wszystkim umożliwieniu wszystkim młodym ludziom nauki na odpowiednio wysokim poziomie, bez względu na to, czy pochodzą oni z dużych miast, gdzie perspektywy i możliwości rozwoju zwykle są większe, czy pozwala na to ich sytuacja społeczna, materialna, zdrowotna. Część fundacji stypendialnych jako swój nadrzędny cel traktuje wsparcie finansowe uczniów szczególnie uzdolnionych i pozwala im zdobywać wiedzę i umiejętności na prestiżowych uczelniach. Inne zaś koncentrują się na wspieraniu równego dostępu do edukacji dla uczniów, którzy niekoniecznie osiągają wybitne wyniki, jednak chcą się uczyć.

Programy grantowe dla szkół i kadry pedagogicznej

Tego rodzaju pomoc ze strony fundacji edukacyjnej ma zwykle charakter finansowy. Szkoły mogą liczyć na dofinansowanie konkretnych celów związanych z nauczaniem. Granty dla szkół pozwalają realizować nauczycielom własne projekty edukacyjne, na które placówkom zwykle nie starcza środków własnych. Finansowane są najczęściej warsztaty, konkursy, olimpiady, dodatkowe zajęcia, akcje informacyjne, zakup wyposażenia placówek, pomocy naukowych, projekty edukacyjne. Nauczyciele natomiast mogą liczyć m.in. na dofinansowanie działań, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Fundacja EFC i jej programy wspierające edukację

Jedną z prężniej działających w ostatnich latach fundacji edukacyjnych jest Fundacja EFC, znana między innymi  z prowadzenia Programu Stypendialnego Horyzonty (zobacz: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty) skierowanym do uczniów z małych miejscowości w ramach. Dzięki pomocy finansowej oraz wsparciu ze strony profesjonalnych opiekunów podopieczni Fundacji EFC mogą kontynuować naukę po szkole podstawowej w wybranych szkołach średnich poza miejscem zamieszkania i nie muszą ograniczać się do wyboru nie zawsze atrakcyjnych z ich punktu widzenia lokalnych placówek. Stypendium dla uczniów nie jest jednak jedyną wspierającą edukację inicjatywą EFC. Program Edukacja Inspiracja oferuje granty dla nauczycieli z małych miejscowości. W ramach tego programu szkoły podstawowe mogą uzyskać dofinansowanie autorskich projektów edukacyjnych. Fundacja EFC przyznaje również jedyne w Polsce wyróżnienie dedykowane autorom publikacji piszących o  edukacji, czyli Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego, a także zainicjowała w ramach programu Szkoła Partnerska EFC promujący ideę szkoły  otwartą na lokalną społecznością. Fundacja EFC zaangażowana jest ponadto w wiele innych projektów wspierających dobrą edukację m.in. współfinansuje Nagrodę im. Ireny Sendlerowej oraz promuje ideę Narad Obywatelskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here