Archiwum dla impact factor

Sumaryczny Impact Factor (SumIF; eng. Total Impact Factor [TIF]) jest wskaźnikiem naukometrycznym stosowanym w Polsce przy ocenie kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stanowi swoistą hybrydę. Został stworzony w oparciu o Impact Factor (IF) – wskaźnik mierzący udział czasopisma w rozwoju określonej dziedziny wiedzy. SumIF ma, w założeniu, określać jakość dorobku publikacyjnego.

Czytaj dalej…

W ostatnim wpisie przedstawiłam sumaryczny impact factor, jeden ze wskaźników, za pomocą którego oceniany jest dorobek kandydata do stopnia doktora habilitowanego. Posłużyłam się wyłącznie definicją SumIF zaczerpniętą z rozporządzenia MNiSW.

Poddałam w wątpliwość obligatoryjność posiadania „niezerowego” SumIF oraz postawiłam pytanie dot. uwzględniania przy obliczaniu wskaźnika świeżo opublikowanych artykułów (w czasopismach z Listy Filadelfijskiej). Poprosiłam o pomoc i interpretację przedstawicieli Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Czytaj dalej…

Do 30 września 2013 r. osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora habilitowanego mogą wybierać, jakim trybem toczyć będzie się postępowanie: starym czy nowym. Nowe kryteria oceny w postępowaniu habilitacyjnym budzą sporo negatywnych emocji w środowisku akademickim. Można o nich (kryteriach) pisać opierając się na jawnej zawartości rozporządzenia bądź sięgając do różnorodnych interpretacji, wychodzących poza obręb wspomnianego aktu prawnego (np. wymaganie od habilitanta określonej liczby punktów za publikacje lub określonej liczby prac w czasopismach z Listy Filadelfijskiej). Postanowiłam wziąć pod lupę jedno z kryteriów: sumaryczny impact factor.

Czytaj dalej…