Archiwum dla artykuł

W najnowszym numerze „Przeglądu Bibliotecznego” ukazał się artykuł Marioli Antczak (Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego) poświęcony problematyce kształcenia umiejętności informacyjnych gimnazjalistów.

Mariola Antczak, Rola bibliotekarzy w nauczaniu umiejętności informacyjnych gimnazjalistów : Wybrane zagadnienia. „Przegląd Biblioteczny” 2010, Nr 1, s. 58-71.

Autorka przybliża, jednocześnie poddając krytyce, aktualne rozwiązania legislacyjne (w polskim systemie oświaty) w zakresie kształcenia umiejętności informacyjnych. Likwidację międzyprzedmiotowej ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna, odczytuje jako scedowanie dydaktyki informacyjnej z najlepiej przygotowanych do tej roli bibliotekarzy, na nauczycieli przedmiotowych (których wiedzę w tym zakresie, a raczej jej niedostatek ujawniają przeprowadzone przez autorkę badania). Uwstecznienie działań w obszarze przygotowywania młodzieży gimnazjalnej do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, upatruje w nieodpowiednim wyznaczaniu celów edukacyjnych (ukierunkowanie na zdawalność testów, a nie na faktyczne umiejętności).

Wzorcem, o który mogłaby się opierać polska edukacja informacyjna, jest model Big6 Skills. Autorka rozszerza amerykański standard o jeszcze jedną, istotną umiejętność: dokumentowanie informacji. Uzasadnieniem owego rozszerzenia jest skala popełnianych przez uczniów plagiatów, niewiedza o konieczności rejestrowania wykorzystanych prac. Ta niewielka zmiana w modelu zza oceanu może okazać się krokiem milowym na drodze do tworzenia polskich standardów kształcenia informacyjnego.

Grafika – dr Mariola Antczak: http://www.kbin.uni.lodz.pl/index.php?tresc=2

W najnowszym numerze elektronicznego czasopisma EDUCASE Quarterly Magazine (czasopismo wydaje Stowarzyszenie EDUCASE), ukazał się interesujący artykuł Sharon A. Weiner na temat najpilniejszych zmian, jakie muszą nastąpić w modelu nauczania, tak aby szkoła przygotowała uczniów do przeprowadzenia
efektywnego procesu wyszukiwania informacji w dorosłym życiu (umiejętność ta będzie, a właściwie jest już jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy).

Sharon A. Weiner, Information Literacy: A Neglected Core Competency. „EDUCAUSE Quarterly Magazine” 2010, Vol. 33, No 1.

Information literacy stanowi tytułowe zaniedbanie (ang. neglect) obecnego systemu edukacji. Niedostateczne przygotowanie uczniów ujawnia, jak wskazuje autorka, Raport przygotowany w 2009 r. przez Information School at the University of Washington (w ramach Projektu Information Literacy).

We wstępie Sharon A. Weiner stawia następujące tezy:

  • uczniowie korzystają z ograniczonej ilości [nierelewantnych] zasobów informacyjnych, bez względu na zapytanie informacyjne,
  • kompetencje informacyjne mają podstawowe znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie,
  • system edukacyjny powinien przygotowywać uczniów do posługiwania się informacją (kształcić kompetencje informacyjne) przez cały okres nauki,
  • w kształceniu informacyjnym uczniów niezbędna jest współpraca (nauczycieli, wykładowców, bibliotekarzy i innych osób uczestniczących w procesie nauczania).

Artykuł dostępny pod adresem: http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/InformationLiteracyANeglectedC/199382

Raport Project Information Literacy Progress ”Lessons Learned” dostępny pod adresem: http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2009_Year1Report_12_2009.pdf

Grafika – Sharon A. Weiner: http://www.infolit.org/contact.html

Zachęcam do lektury artykułu, jaki ukazał się w najnowszym numerze czeskiego czasopisma elektronicznego poświęconego problematyce informacji naukowej Inflow.cz:
Matýsová Tereza, Nástroje vizualizace informací jako součást kurzů informační gramotnosti. Část I. „Inflow.cz” 2010, Vol. 3, No. 2.
Autorka przedstawia arkana visual literacy (vizuální gramotnost), umiejętności przetwarzania informacji w postaci graficznej. Umiejętność ta kształtowana jest podczas kursów information literacy. Nawiązując do bogatego piśmiennictwa z zakresu psychologii prezentuje korzyści wynikające z wizualizacji wiedzy. Opisuje kilka wybranych technik wizualizacji, m.in. mind maps (mapy mentalne).
Artykuł dostępny pod adresem: http://www.inflow.cz/abc
Grafika – logo Inflow.cz: http://www.inflow.cz