Archiwum dla Na uczelni

Jednostki naukowe do końca sierpnia muszą wywiązać się z obowiązku przekazania danych o publikacjach naukowych oraz innych osiągnięciach naukowych do Systemu Informacji o Nauce (POL-on). Muszą zdać sprawozdanie zawierające dane o publikacjach, których autorzy wskazują jednostkę w afiliacji. Sprawozdanie jest w istocie bazą danych z rekordami publikacji. To w większości publikacje pracowników, ale mogą być wśród nich również publikacje osób niezatrudnionych w jednostce, np. doktorantów.

Kompletowanie i składanie sprawozdań w minionym okresie sprawozdawczym było koordynowane przez Index Copernicus International (ICI) – poprzedniego operatora Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią Systemu Informacji o Nauce. Sposób przesyłania danych był przedmiotem krytyki wielu osób zaangażowanych w proces po stronie jednostek naukowych. Komentowano m.in. działanie Modułu sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, specjalnego narzędzia służącego do składania i przeglądania sprawozdań. Krytykowano przyjęte (przez operatora) rozwiązania w zakresie nadawania uprawnień pracownikom jednostek, zatwierdzania rekordów, zamykania sprawozdań czy prezentacji danych o publikacjach osobom zainteresowanym (pliki PDF).

W 2016 r. nowym operatorem został Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowy Instytut Badawczy. Nowy operator udostępnił kolejne narzędzie służące do sprawozdania publikacji, tj. Nowy moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej. Umożliwił jednakże jednostkom podjęcie decyzji, z którego narzędzia (starego czy nowego) chcą skorzystać w 2016 r. W przyszłości ma być dostępne wyłącznie jedno narzędzie – jeden moduł sprawozdawczy.

Zmiana operatora daje nadzieję, że sprawozdawanie danych o publikacjach będzie prostsze, a narzędzia będą bardziej przyjazne użytkownikom. Jak jednostki naukowe ocenią sposób działania nowego operatora pokaże czas. Wiele jednostek z pewnością zdecyduje się wykorzystać moduł sprawozdawczy przygotowany przez poprzedniego operatora (uzupełniony o nowe funkcjonalności przez OPI). Jednakże wśród jednostek znajdą się również takie, które zdecydują się na użycie nowego modułu sprawozdawczego. Do nich kieruję ten i kolejny wpis o sposobie składania sprawozdań w nowym module.

Czytaj dalej…

Kilka dni temu zostałam poproszona o pomoc we wskazaniu różnic w terminologii związanej z cytowaniem, czyli powoływaniem się na zewnętrzne źródła w publikacjach naukowych. Z mojej odpowiedzi przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej postanowiłam przygotować wpis, uznając że może być on przydatny osobom przygotowującym zasady edytorskie, pracownikom uczelni prowadzącym seminaria lub zajęcia kształtujące kompetencje akademickie. Na warsztat wzięłam terminy: cytowanie, przypis, odsyłacz oraz bibliografia.

Czytaj dalej…

Biblioteka Narodowa uruchomiła w październiku Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica – nowy serwis zaprojektowany z myślą o studentach i pracownikach nauki. To właśnie ta grupa najczęściej korzysta z tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych, czyli z możliwości zamówienia (w swojej bibliotece) egzemplarza książki ze zbiorów biblioteki znajdującej się w innym mieście. Academica ma usprawnić wypożyczenia międzybiblioteczne, a fizyczne egzemplarze (przesyłane między bibliotekami książki) zastąpić przygotowanymi przez Bibliotekę Narodową odpowiednikami cyfrowymi.

Od momentu pojawienia się pierwszych informacji o projekcie (2009) rozgorzała dyskusja. Jedni czekają na Academikę z utęsknieniem, inni wróżą jej szybką porażkę. Ja zachowuję umiarkowany entuzjazm czując jednocześnie zobowiązanie do odmitologizowania Academiki i pokazania jej potencjału oraz wad, innymi słowy do wyjaśnienia, czym jest, a czym nie jest Academica.

Czytaj dalej…

Wszyscy aplikujący o środki z programów MNiSW, NCN czy NCBiR korzystają z systemu OSF. Wbudowany w system generator wniosków ma usprawnić ich przygotowanie i zapobiec typowym błędom (np. przesłaniu niekompletnego wniosku). W 2012 r. do samego NCN wpłynęło ponad 12 tys. wniosków [1]. Ta liczba daje pewne wyobrażenie o łącznej liczbie użytkowników systemu OSF.

Aby ułatwić przygotowanie wniosku, powiązano system z zewnętrznymi bazami OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji). Dzięki temu użytkownik może pobrać część wymaganych danych, np. dane o jednostce naukowej. Byłoby to wspaniałe uproszczenie, gdyby dane o jednostkach były aktualne. Tak się jednak nie dzieje.

Czytaj dalej…

„Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych” to książka skie­ro­wana przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. W pro­sty i przy­stępny spo­sób opi­sane są zasady indek­so­wa­nia tek­stów oraz poka­zane jest, w jaki spo­sób nauko­wiec może upo­wszech­nić swój doro­bek, posze­rza­jąc w ten spo­sób krąg czytelników.

Poradnik do pobrania na stronie: http://ekulczycki.pl/poradnik

Emanuel Kulczycki, „Jak dodać prace do Google Scho­lar…”